ALGEMENE VOORWAARDEN
Home Design Lighting

Artikel 1

Verkoper verklaart hierbij heden in huurkoop of op afbetaling te hebben verkocht en geleverd aan de koper het bovenvermelde artikel of artikelen gelijk deze verklaart dit artikel of deze artikelen op afbetaling te hebben ontvangen, zulks voor de koopsom en onder de afbetalingsregeling als hierboven vermeld en onder de na te noemen voorwaarden, zulks zonder dat door deze enkele overdracht de verkochte zaak of zaken als bovenvermeld, verder te noemen “goed” in eigendom van verkoper overgaat.

Artikel 2

Eigendomsvoorbehoud
Verkoper behoudt zich het eigendomsrecht op het artikel 1 genoemde goed voor,totdat koper geheel zal hebben voldaan aan al hetgeen hij uit hoofde van deze overeenkomstverplicht en aan verkoper verschuldigd is of mocht worden. Indien verkoper aan koper een of meer goederen in in huurkoop heeft versterkt bij vroeger aangegane overeenkomsten, welke thans niet zijn afgelopen, blijven die goederen, in afwijking van hetgeen bij de overeenkomsten is bepaald, eigendom van verkoper totdat koper tegenover haar ook ten volle aan de inhoud van de heden aangegane overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 3

Koopsom en afbetaling
Verkoper verklaart door ondertekening dezer het bovengenoemde aanbetalingbedrag in mindering van de koopsom in kontanten te hebben ontvangen en koper daarvoor kwijting te verlenen. Koper neemt op zich het resterend bedrag als bovenvermelde, aan verkoper te voldoen.

Artikel 4

Koper neemt op zich om, zolang de eigendom van het goed niet aan hem is overgegaan, het goed niet te verhuren, uit te lenen, te verpanden, inbewaring te geven of onder welke andere titel ook aan derden in gebruik of medegebruik af te staan.

Artikel 5

Koper verklaart het goed in goede staat te hebben ontvangen, verkoper niet aansprakelijk is voor enig gebrek of ondeugdelijk en van welke aard dan ook.

Artikel 6

1. Koper verplicht zich ‘t goed als ‘n goed huisvader in goede staat te houden, het overeenkomstig zijn bestemming op zijn kosten te gebruiken en niet in strijd te handelen met de wettelijke voorschriften.
2. Koper verplicht zich ‘t goed niet zonder schriftelijke toestemming van de verkoper te veranderen of te doen veranderen naar aard, bestemming, gedaante of inrichting.
3. Koper is aansprakelijk voor alle schaden, die het goed tijdens de overeenkomst mocht lijden.
4. Koper verplicht zich eventuele reparaties aan het goed, alle welke (behalve die uit hoofde van verlengde garantie) te zijnen laste komen.
5. Bij reparatie aan het verkochte grond door verkoper hangende door deze overeenkomst verricht, en welke niet zijn geschied tegen contante betaling zal de verkoper gerechtigd zijn alle door de koper op het verkochte goed verrichte betaling in mindering te brengen op de voor deze reparaties door de koper aan de verkoopster verschuldigde gelden.
6. Koper verplicht zich om herkenningstekens of merken op het goed aangebracht in tact te laten noch deze te veranderen en dan wel toe te laten dan door anderen worden gedaan.

Artikel 7

Alles wat door koper aan het goed aangebracht wordt daardoor eigendom van de verkoper zonder dat de koper enige aanspraak maakt op vergoeding.

Artikel 8

Controle op het goed
Verkoper en haar gemachtigden hebben het recht te allen tijde de toestand van het goed te onderzoeken of te doen onderzoeken waar zich dit ook moge bevinden. Koper machtigt verkoper daartoe bij deze en verplicht zich alle medewerking terzake te verlenen.

Artikel 9

Verzekering
1. Verkoper kan ter hare beoordeling, het goed verzekeren bij een verzekeraar te hare keuze op kosten van koper en te zijn/haar naam voor de tijdsduur dezer overeenkomst waarbij gedeelten van een jaar als een vol jaar worden beschouwd. De verzekering geschiedt tegen alle risio’s die verkoper nodig acht. Overigens is het goed gedurende deze overeenkomst geheel voor risico van koper
2. Koper verplicht zich de verzekeringspremies op de eerste aanmaning te betalen.
3. Het door de verzekeraar uitgekeerde schade bedrag komt in mindering van het door koper ingevolge deze overeenkomst aan verkoper totdat verschuldigd bedrag en strekt derhalve mede tot verrekening van nog niet verschenen termijnen.
4. Koper verplicht zich aan verkoper onverwijlde mededeling te doen van elk verlies en elk beschadiging aan het gekochte.

Artikel 10

1. Indien koper, na behoorlijk daartoe ingebreke te zijn gesteld, nalatig blijft enige afbetalings termijn te voldoen, of indien hij na behoorlijke ingebrekestelling enige andere verplichting ingevolge deze overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt dan wel in strijd handelt met enige bepaling van deze overeenkomst, is verkoper gerechtigd te hare keuze:
A Hetzij deze overeenkomst als van rechtswege terstond en zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te beschouwen door het enkel intreden van een der bovengenoemde omstandigheden en van koper teruggave van het goed te eisen, terwijl zij alsdan gerechtigd is het goed onmiddellijk te doen terug halen op kosten van koper.
B. Hetzij alle nog onbetaalde en nog niet verschenen termijnen als onmiddellijk opeisbaar te beschouwen en deze en al hetgeen koper ingevolge deze overeenkomst overigens nog verschuldigd mocht zijn terstond en ineens van koper te vorderen vermeerderd met alle kosten.

Artikel 11

Recht van inlossing
1. Indien overeenkomstig artikel 10 het goed zonder voorafgaand de tussenkomst door verkoopster is teruggenomen, is verkoper gerechtigd gedurende veertien dagen na de terugneming het goed in te lossen door betaling van de verschenen termijnen, de verschuldigde rente en kosten.
2. Door deze aflossing wordt de ontbinding dezer overeenkomst ongedaan gemaakt.
3. Bij herhalingen van het onder lid 1 genoemde geval heeft koper het recht van inlossen alles onder volledige betaling van al hetgeen verkoper onder deze overeenkomst competeert.

Artikel 12

Kosten
Alle kosten hoe ook genaamd door de verkoper te maken van haar rechten ingevolge deze overeenkomst, komen ten laste van koper, derhalve ook kosten van terugneming ingevolge artikel 10 en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daaronder inbegrepen die, welke voortvloeien uit of verband houden met een cessie der vordering uit deze overeenkomst door koper aan derden. Alle tegenwoordige en toekomstige belasting, voortvloeiend uit het bezit of gebruik van het goed komen ten laste van koper.

Artikel 13

Boete clausule
Zodra de koper enige termijn van betaling niet, niet tijdig of niet geheel betaalt zal hij over deze opeisbaar geworden termijn of het saldo daarvan een boete verschuldigd zijn aan de verkoper van SRD 100,= ( éénhonderd Surinaamse dollar).

Artikel 14

Afstand van rechten
Koper verplicht zich niet te onttrekken aan het tijdig betalen van de termijnen, noch met aan beroep op compensatie, waarvan koper hierdoor uitdrukkelijk afstand doet, noch op enige korting of op grond van tegenvordering, noch door beslaglegging onder zichzelf, terwijl voorts koper hierdoor uitdrukkelijk afstand doet van enige actie tot ontbinding dezer overeenkomst wegens wanprestatie zijnerzijds.

Artikel 15

Uitstel van betaling
Uitstel van betaling door verkoper toegestaan aan koper zal geen invloed hebben op de rechten van verkoper neergelegd uit deze overeenkomst, zal de koper een zodanig uitstel geen rechte kunnen ontlenen.